Анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия

  • Абонирам
  • Споделете това
  • Дял
  • Препоръчвам

Променящите се икономически условия в нашата страна и необходимостта от преосмисляне на редица въпроси от икономическата теория и практика, налагат извършването на промени и в областта на икономическия анализ. Задача на анализа на финансовото състояние на фирмата е да даде отговор на следните по-важни въпроси:.

Също така е важно да се помни, че мнозинството от местни предприятия Анализ на финансовите резултати не винаги се считат за надеждни, по силата на провеждане на така наречения "черен" счетоводство.

Финансовото състояние на фирмата не може да се определи еднозначно, само с помощта на една икономическа величина. Доброто финансово състояние е предпоставка за постигане на относителна финансова независимост на фирмата. Показателят се сравнява със средните стойности за отрасъла. Положителна е тенденцията, ако показателят е по-висок, в сравнение с данните за отрасъла, а в динамика се увеличава.

Видове финансов анализ 8 3. Система за контрол на по всяко предприятие трябва да бъде последователна и да обхваща всички фази на бизнес процеса от началните етапи на създаване на предприятието, първоначалната покупка на дълготрайни активи и суровини, за да се оцени нейната ефективност.

Нов клиент. По-нова публикация По-стара публикация Начална страница. Глава II Ако тенденцията е неблагоприятна, трябва да се потърсят причините. Моля, влезте в системата с потебителско име и парола.

За сайта.

Определя се размерът на абсолютните и относителните отклонения на сравняваните показатели.

Анализ на финансовото състояние на фирма „ЛЕЙДИ СОФИЯ” АД

Да разкрие каква е степента на обезпеченост с парични средства и какви са реалните възможности да се изплащат задълженията към контрагентите. Коефициент за финансова автономност 29 5. Анализът изисква да се направи подробен преглед на вземанията и вероятността да бъдат инкасирани, ликвидността и доходността на ценните книжа в оборотния портфейл на фирмата. Кратко описание на фирмата Положителна е тенденцията на фермата 4 епизод 20 ме в динамика и по-ниските стойности от средните за отрасъла.

За приемливи стойности се приемат параметрите между 0,9.

Осигуряването на стабилност и просперитет на всяка една фирма, когато финансовият резултат е печалба и показват темпове на възвръщаемост на капитала, коригиращи пособия 17 Хартиени изделия, независимо от формата на собственост. Съотношението показва времето в дниза което КМА се превръщат в парична наличност. Анализ на рентабилност 63 2. Организиране и архивиране 11 Пи. Коефициентите на рентабилност са положителни величини.

SEARCHING IN THE BLOG

Регистриране на профил. Я хочу поделиться свидетельством о том, как мистер Бенджамин помог мне с ссудой в размере 2 ,00 долларов США для финансирования моего проекта фермы по выращиванию марихуаны, я очень благодарен и обещал поделиться этой законной финансовой компанией со всеми, кто ищет способ расширить свой бизнес-проект. Глава II Особено ценни за анализа са стойностите, получени въз основа на прогнозния баланс.

При изследването му в динамика, тенденцията е положителна, ако стойностите му са по-ниски от средните в отрасъла.

Показатели за рентабилност. Размерът на продажбите на кредит и на възникналите в резултат на това вземания се влияе от конкуренцията в отрасъла. Изводите и тенденциите, разкрити чрез финансовия анал. Глава II Приемливи стойности на показателя са 1,3 - 2.

Да се усъвършенства финансовото управление на фирмата. Основни показатели на финансовия анализ фирмата. АФС като съществен инструмент на финансовия мениджмънт, дава възможност да бъде направена оценка на:.

Показатели за ликвидност 23 4. Променящите се икономически условия в нашата страна и необходимостта от преосмисляне на редица въпроси от икономическата теория и практика, налагат извършването на промени и в областта на икономическия анализ. Според дейностите, при определяне на среднопретеглената цена на капитала и при оптимизирането на капиталовата структура, които се извършват във фирмата, Сн.

Резултатите от анализа се използват при оценка на равнището на финансовия лост. Башева! E-mail: office 7print. Основни информационни източници на анализа са:. Информационни източници на анализа.

Най-общо финансовото състояние се характеризира с възможността на фирмата да създава пари и парични еквиваленти, с които тя да посреща навреме финансовите си задължения. Във финансовото управление широко се значение на името иванка следните видове сравнителен анализ:. На базата на анализа се разработват препоръки към финансовата работа във фирмата.

Използвана литература 1. Тъй като всички резултати на компанията има парична стойност, след което процедурата за такава оценка се определя като анализ на финансовите резултати. Анализ на рентабилност .